Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI

1.Informacja o Projekcie

 1. Projekt  „KUJAWSKO – POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI” numer RPKP.10.04.02-04-0005/20, realizowany jest przez CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO – EKONOMICZNEGO  (Beneficjenta Projektu) i FUNDACJI STABILO (Partnera Projektu) w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie: RPKP.10.04.00 Edukacja dorosłych, Podziałanie: RPKP.10.04.02 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 2. Obszar realizacji Projektu: Projekt realizowany na terenie województwa Kujawsko- Pomorskiego.
 3. Okres realizacji Projektu: zgodnie z aktualnie obowiązującym Wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu „KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI” numer RPKP.10.04.02-04-0005/20. Okres realizacji założony dla wersji pierwotnej Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu  od 01.09.2022 do 30.06.2023 (zmiana okresu realizacji projektu nie wymaga zmiany dokumentów realizacyjnych projektu w tym regulaminów)

2.Grupa docelowa i forma wsparcia 

1.Grupa docelowa 

 1. Projekt ukierunkowany jest na uzyskanie/uzupełnienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami na rynku pracy przez 1507 osób, w tym 905 kobiet mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wieku 18-65, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i  umiejętności, należące do grup defaworyzowanych (wykazują największą lukę  kompetencyjną i posiadają największe potrzeby w dostępie do edukacji) w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia.
 2. W ramach w/w grupy docelowej:
  1.  minimum 30% osób tj. 453 osoby to osoby – zamieszkujące wg KC miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze
  2. minimum 30% osób tj. 453 osoby to osoby – zamieszkujące / uczące się/ pracujące w Podregionie włocławskim lub Podregionie grudziądzkim
  3. kobiety – będą stanowiły 60,05 % grupy docelowej (905 osób)
 3. Uczestnikiem Projektu nie może być osoba, która :
  1. jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą (w tym osoba, która zawiesiła działalność)
  2. osoby w wieku powyżej 25 roku życia , które spełniają przynajmniej jedną z przesłanek posiadają niskie kwalifikacje, są osobami z niepełnosprawnościami lubsą osobami w wieku powyżej 50 roku życia – w zakresie kursów języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego prowadzących do uzyskiwania kwalifikacji językowych zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz kursów prowadzących do nabycia kompetencji cyfrowych lub uzyskania kwalifikacji cyfrowych.
 4. Kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana jest bezpośrednio przed udzieleniem mu pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.

2. Formy Wsparcia 

W ramach Projektu „KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI” odbędzie się 1507 kursów zawodowych, w tym kursy kwalifikacyjne dla 991 osób oraz kompetencyjne dla 516 osób (kompetencje lub kwalifikacje uzyska min. 80 % UP). Kursy wraz z egzaminem – dofinansowane w 90% wartości danego kursu i egzaminu. Wszystkie formy wsparcia realizowane w przedmiotowym Projekcie dofinansowane są z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizacji Projektu wymagany wkład własny Uczestnik/czka Projektu w wysokości 10% wartości udzielanego wsparcia, wpłacany w kwocie i na konto wskazane w umowie. Wkład własny należy wpłacić jednorazowo w terminie 3 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. (Liczy się data zaksięgowania środków na koncie). W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie trwania wsparcia, Beneficjent może wystąpić do Uczestnika/-czki o zwrot całości lub części kosztów związanych z udziałem w kursie. Tematyka kursów zawodowych wynika z indywidualnych potrzeb uczestników, barier i problemów rynku pracy oraz inteligentnych specjalizacji regionu.

1. Scrum Master dla 48 osób (wartość wkład własny w.w. 302,24 zł)
2. AgilePM dla 180 osób (w.w. 277,17 zł)
3. programowanie aplikacji WEB dla 180 osób (w.w. 346,25 zł)
4. Grafik komputerowy dla 19 osób (w.w. 467,50 zł)
5. operator maszyn CNC dla 56 osób (w.w. 310,00 zł)
6. programowanie Android dla 176 osób (w.w. 346,25 zł)
7. programowanie aplikacji iOS dla 160 osób (w.w. 346,25 zł)
8. Specjalista ds. Sprzedaży dla 16 osób (w.w. 127,05 zł)
9. Przedstawiciel Handlowy dla 160 osób (w.w. 167,05 zł)
10. Pracownik Pomocniczy w Handlu i Administracji z Obsługą Komputera dla 192 osób (w.w. 206,00 zł)
11. Pracownik Biurowy z Elementami Grafiki Komputerowej dla 160 osób (w.w. 210,00 zł)
12. Barman dla 160 osób (w.w. 215,50 zł)

3.Rekrutacja

 1. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest przez CENTUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO (Beneficjent Projektu) i FUNDACJA  STABILO (Partner Projektu) Biuro Projektu: ul. Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń
 2. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju z pełnym dostępem dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest w sposób otwarty i cykliczno-ciągły – do wyczerpania miejsc z uwzględnieniem zapisów pkt 6 niniejszego paragrafu.
 4. W przypadku wyczerpania miejsc tworzone będą listy rezerwowe
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie osoby znajdującej się na liście uczestników, jej miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.
 6. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają są osoby: o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+, z niepełnosprawnościami, zamieszkujące wg KC miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, zamieszkujące / uczące się/ pracujące w Podregionie włocławskim lub Podregionie grudziądzkim, kobiety – jako osoby znajdujące się w gorszym położeniu na rynku pracy i mające trudniejszy dostęp do szkoleń. Jednoznaczne przyporządkowanie danej osoby do poszczególnych w/w kategorii osób daje dodatkowe punkty wagowe, odpowiednio:
  + 20% – kobieta,
  + 20% – osoba zamieszkujące wg KC miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, zamieszkujące / uczące się/ pracujące w Podregionie włocławskim lub Podregionie grudziądzkim,
  + 10% – osoba w wieku 50+,
  + 10% – osoba z niepełnosprawnością,
  + 10% – osoba z niskimi kwalifikacjami (tj. posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie – ponadgimnazjalne),
 7. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie winna w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu i dostarczyć go do Biura Projektu.
 8. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do procesu rekrutacji Uczestników/czek Projektu i akceptacją postanowień Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI”.
 9. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI” wraz z wszelką dokumentacją stanowiącą załączniki do w/w regulaminu (zał. 1 formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, zał. 2 umowa uczestnictwa w Projekcie wraz z załącznikami) dostępny jest w CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO (Beneficjenta Projektu) I FUNDACJA STABILO (Partner Projektu) Biuro Projektu: ul. Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń oraz w Internecie – strona www Beneficjenta (e-mail: kpckik@crse.org.pl tel: +48 603 295 750).
 10. Na podstawie wstępnej weryfikacji, w oparciu o formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu i załączniki do niego tj.:   
  1. Deklaracja uczestnictwa – załącznik obligatoryjny
  2. Oświadczenie Uczestnika Projektu – załącznik obligatoryjny
  3. Oświadczenie dla osoby pracującej – (jeżeli dotyczy)
  4. Oświadczenie dla osoby biernej zawodowo, niezarejestrowanej w PUP, zarejestrowanej w PUP – (jeżeli dotyczy)
  5.  Oświadczenie dla osoby uczącej się – (jeżeli dotyczy)
  6. Oświadczenie dla osoby niepracującej powyżej 65 roku życia (jeżeli dotyczy)
  7. Kwestionariusz/test badający posiadanie luki kompetencyjnej i największe potrzeby w dostępie do edukacji – obligatoryjnie
  8. Osoby ucząca się lub pracujące lub zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (należy przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający: miejsce pobierania nauki lub miejsce pracy lub miejsce zamieszkania) – załącznik obligatoryjny
  9. Osoby z niepełnosprawnościami – kopia orzeczenia lekarskiego (jeżeli dotyczy)
  10. Osoby zarejestrowane w PUP – zaświadczenie z Urzędu Pracy (jeżeli dotyczy)
  11. Osoby pracujące – zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli dotyczy)

Kandydat/ka zostanie poinformowany/a o wstępnym zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Na tej podstawie zostanie poproszony/a o przedłożenie uzupełnionych, pozostałych dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu – warunek ostatecznej kwalifikacji do udziału w Projekcie. 

  11.W przypadku stwierdzenia braków formalnych (tj. brak złożenia kompletu wymaganych dokumentów/oświadczeń, niepodpisanie wymaganych oświadczeń, formularza rekrutacyjnego), istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia dokumentacji. Kandydat/-tka wzywany/a jest do skorygowania uchybień, w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania informacji o stwierdzonych brakach, pod rygorem odstąpienia od dalszej oceny Formularza rekrutacyjnego. Wezwanie będzie wysyłane w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Kandydata/-tkę w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku wskazania adresu e-mail, Komisja Rekrutacyjna podejmie próbę poinformowania Kandydata/tki wykonując połączenie telefoniczne (próby nawiązania kontaktu będą podejmowane przez kolejne 3 dni robocze). W przypadku niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego, formularz zgłoszeniowy nie będzie podlegał dalszej ocenie.

  12. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany postępowania rekrutacyjnego w przypadku liczby zgłoszonych kandydatów uniemożliwiającej rozpoczęcie wsparcia w ramach projektu lub w przypadku wyczerpania liczby miejsc na poszczególne formy wsparcia w ramach Projektu.

  13. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo do żądania przedłożenia przez Uczestnika/czkę projektu dodatkowych dokumentów, potwierdzających kwalifikowalność  Uczestnika/czki projektu do udziału w nim i korzystania z form wsparcia w ramach projektu.

4. Prawa i obowiązki Uczestników Projektu 

 1. Osoba zakwalifikowana do Projektu staje się Uczestnikiem/czką Projektu od momentu podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie, na podstawie, której weźmie udział w:
  1. Kursie kwalifikacyjnym/kompetencyjnym wraz z egzaminem.
 2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do uczestnictwa i obecności w trakcie realizowanego wsparcia wskazanego w § 4 pkt 1 (dopuszcza się maksymalnie 20% nieobecności, pod warunkiem złożenia pisemnego usprawiedliwienia/wyjaśnienia i dokumentu potwierdzającego wystąpienie okoliczności uniemożlwiających uczestnictwo).
 3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów związanych z realizacją Projektu, w terminie wskazanym przez Beneficjenta Projektu (m.in. dokumenty – załączniki do niniejszego Regulaminu).
 4. Przekroczenie dozwolonej nieobecności (20%) będzie skutkowało, prawem Beneficjenta do skreślenia Uczestnika/czki z listy Uczestników/czek Projektu (jego/jej miejsce zajmie pierwsza chętna osoba z listy rezerwowej, w przypadkach, kiedy będzie to możliwe), niemożliwością przystąpienia do egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje, tym samym nieotrzymania certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje, oraz obowiązkiem zwrotu przez Uczestnika/czkę poniesionych przez Beneficjenta Projektu kosztów udzielonego wsparcia.
 5. Uczestnik/czka Projektu otrzyma komplet materiałów szkoleniowych oraz catering. W przypadku kursów trwających, co najmniej 6 godzin przerwa kawowa i lunch.
 6. Uczestnik/czka Projektu zostaje skreślony/na z listy Uczestników/czek Projektu w przypadku naruszenia swoich obowiązków wymienionych w niniejszym regulaminie oraz w Umowie uczestnictwa w Projekcie
 7. W przypadku skreślenia Uczestnika/czki z udziału w Projekcie, Uczestnik/czka Projektu bez dodatkowego wezwania zobowiązany/na jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i odzieży ochronnej, (jeśli je otrzymał/ła).

5. Zasady monitoringu

 1. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach.
 2. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności
 3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do wypełniania ankiet monitorujących/ ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu.
 4. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na do informowania Beneficjenta Projektu o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej.
 5. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do składania podpisów na listach dokumentujących otrzymanie materiałów szkoleniowych, odzieży roboczej itp.

6. Polityka prywatności i poufności 

Założenia dotyczące Projektu oraz związana z nim dokumentacja, poza informacjami udostępnionymi publicznie, są informacjami poufnymi, udostępnianymi na żądanie jedynie uprawnionym organom kontroli. Osobom zakwalifikowanym do Projektu oraz Uczestnikom/czkom Projektu przysługuje prawo wglądu jedynie do dokumentów dotyczących ich osoby. Zaznacza się jednocześnie, że dokumenty złożone na etapie rekrutacji, jak i trwania Projektu stanowią dokumentację Projektu i nie podlegają zwrotowi.

 

7. Postanowienie końcowe

 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta Projektu.
 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Beneficjenta Projektu w oparciu o akty prawne obowiązujące w prawie polskim i wytyczne obowiązujące dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 3. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i uzupełnień do niniejszego Regulaminu.
 4. Dokumentacja będąca podstawą do rekrutacji i udziału w Projekcie, stanowiąca załączniki do niniejszego Regulaminu, przygotowana przy użyciu innych formularzy, wypełniona niekompletnie, podpisana nieczytelnie lub podpisana przez osobę inną niż zgłaszana do udziału w Projekcie, będzie odrzucana.
 5. Zajęcia w ramach Projektu będą realizowane, co do zasady w formie stacjonarnej. W okresie obowiązywania obostrzeń wynikających z zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z deklaracjami UP, zajęcia mogą odbywać się w formie zdalnej.
 6. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku.

Załączniki do niniejszego Regulaminu:
1. Formularz zgłoszeniowy – załącznik obligatoryjny (zał. 1).
2. Deklaracja uczestnictwa – załącznik obligatoryjny (zał. 2).
3. Oświadczenie Uczestnika Projektu – załącznik obligatoryjny (zał. 3).
4. Oświadczenie dla osoby pracującej – (jeżeli dotyczy) (zał. 4).
5. Oświadczenie dla osoby biernej zawodowo, niezarejestrowanej w PUP, zarejestrowanej w PUP – (jeżeli dotyczy) (zał. 5).
6. Oświadczenie dla osoby uczącej się – (jeżeli dotyczy) (zał. 6).
7. Oświadczenie dla osoby niepracującej powyżej 65 roku życia (jeżeli dotyczy) (zał. 7).
8. Kwestionariusz/test badający posiadanie luki kompetencyjnej i największe potrzeby w dostępie do edukacji – obligatoryjnie (zał. 8).
9. Osoby uczące się lub pracujące lub zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (należy przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający: miejsce pobierania nauki lub miejsce pracy lub miejsce zamieszkania) – załącznik obligatoryjny
10. Oświadczenie dla osoby zamieszkującej (jeżeli dotyczy) (zał. 9)
11. Osoby z niepełnosprawnościami – kopia orzeczenia lekarskiego (jeżeli dotyczy).
12. Osoby zarejestrowane w PUP – zaświadczenie z Urzędu Pracy (jeżeli dotyczy).
13. Osoby pracujące – zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli dotyczy).
14. Umowa uczestnictwa w Projekcie (zał. 10).

Wszystkie dokumenty do pobrania znajdziesz       tutaj

Kontakt:

Rekrutacja : +48 790 821 991

Beneficjent :

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego

telefon: +48 603 295 750

Wejherowo, ul. Waśkowskiego 13

(z główną siedzibą  Sielec 1a, 39-120 Sędziszów Młp.)

email: kpckik@crse.org.pl

Biuro Projektu:

Fundacja Stabilo

ul. Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8-16

Skip to content